Filter
 • Alzheimer cafe 20 October

   
  Het keukentafelgesprek is een gesprek met een medewerker van uw gemeente. In dit gesprek gaat men na waarbij u hulp nodig heeft en wat u zelf kunt regelen. Uw gemeente heeft een aantal zorgtaken. Dementie vraagt specifieke aandacht. Hieronder vindt u tips die u helpen.
   
   
   
 • Informatie avond schuldpreventie en budgettering

   

   

   

  Informatie avond

  “Schuldpreventie & Budgettering”

   

   

   

   

  Informatieavond “Schuldpreventie & Budgettering”

  Voor iedereen die geïnteresseerd is in Schuldpreventie & Budgettering.

  Aan de voorlichting zijn geen kosten verbonden.

   

 • Herfst in de wijk.

  De herst is ook in de Engelenburg goed doorgebroken.

  Prachtige plaatjes levert dat op van bomen in de mooiste kleuren.

 • Herfst in de Panorama

 • Week programma de Panorama

 • Convenant over Buurtpreventie in Veenendaal

  .Convenant over Buurtpreventie in Veenendaal
 • Gezocht buurtpreventers

  Bewonerscommissie Engelenburg zoekt buurtpreventers.

    

  Wat gaat u doen?

  Samen met de buurtcoördinator en andere buurtpreventers.

  Zorgen voor veilige en schone buurt.


  Buurtpreventers vrijwilligers met een vergoeding.

  Heeft u belangstelling hiervoor? 


  Meer informatie:

   

  Bewonerscommissie De Engelenburg: bc.de.engelenburg@gmail.com

  Of

  h.van.leeuwen50@kpnplanet.nl

 • Henk is vrijwilliger van 2011 geworden

  thumbs upHenk van Leeuwen is de vrijwilliger van het jaar 2011 geworden.
  Van harte gefeliciteerd Henk.
  Zonder Riek had je dit natuurlijk niet zo kunnen doen.
  Riek ook jij van harte gefeliciteerd.
 • Jaarplan 2010

  Jaarplan 2010

   

  Januari: 04-01 nieuwjaarsreceptie Gemeente Veenendaal
  11-01 Buurtpreventersoverleg
  19-01 BC

  Februari: 08-02 Buurtpreventersoverleg

   

   

   

  Maart: 02-03 BC

  08-03 Buurtpreventersoverleg

   

   

   

  April: 12-04 Buurtpreventersoverleg

  .. - .. Wijkvergadering?

  20-04 BC

   

   

   

  Mei: 10-05 Buurtpreventersoverleg

  10-05 (of andere datum) 10-jarig bestaan woonvoorziening

  .. -05 Jeu de boulestoernooi (?)

  29-05 deelneming open dag Huurdersvereniging

   

   

   

  Juni: 14-06 Buurtpreventersoverleg

  22-06 BC

   

   

   

  Juli: 12-07 Buurtpreventersoverleg

   

  Vakantie

   

   

  Augustus: Vakantie

   

   

   

  September: 01-09 BC

  13-09 Buurtpreventersoverleg

  . .-09 jeu de boulestoernooi (?)

   

   

   

  Oktober: 11-10 Buurtpreventersoverleg

   

   

   

   

   

  November: 08-11 Buurtpreventersoverleg

  24-11 BC

   

   

   

  December: 13-12 Buurtpreventersoverleg

   

   

   

   

   

  Nog niet ingevuld:
  - deelneming aan werk: selectiecommissie MFA JES-gebied

  - klankbordgroep herstructurering van de wijk

   

  - overleg met Patrimonium, gemeente, andere BC's

   

  - wijkvergadering

   

  - schoonmaakactie senioren mei e/o november (Henk)

   

  - jeu de boules toernooien (Riek)

 • Jaarverslag 2009

   

  Jaarverslag Bewonerscommissie De Engelenburg 2009

  De BC heeft dit jaar vijf maal vergaderd. Vanaf februari namen vier aspirant leden aan de vergaderingen deel. In september zijn twee aspiranten definitief toegetreden tot de BC.

  De BC heeft Ingrid Niemans, opbouwwerker van stichting De Vaart, betrokken bij alle besprekingen van belangrijke onderwerpen. Zij neemt ook altijd deel aan de vergaderingen. Stichting De Vaart is sinds september 2009 opgegaan in de Stichting Welzijn Veenendaal (SWV).
  Ook de samenwerking met de buurtcoördinator, Henk van Leeuwen, is intensief. Hij neemt eveneens deel aan alle vergaderingen. BC-leden hebben deelgenomen aan twee wijkschoonmaakacties onder leiding van Henk.
  De BC heeft trouw deelgenomen aan de verschillende vormen van overleg, georganiseerd door Buurtpreventie, de gemeente Veenendaal, Patrimonium Woonstichting, Huurdersvereniging. Ook waren er incidenteel contacten met andere bewonerscommissies.
  Op de tweede donderdag van de maand wordt door de BC oud papier ingezameld ten bate van de kas. Uitbreiding van het aantal bewoners dat papier klaarzet is gewenst. De gemeente heeft plannen om de inzameling op korte termijn te intensiveren.
  Ook dit jaar was in voorjaar, zomer en najaar de belangstelling van de wijkbewoners groot voor het jeu de boules. De baan is bijna elke avond bespeeld door 4 – 10 bewoners. In juni hebben wij bij Patrimonium een verzoek ingediend om de baan
  ’s avonds te verlichten. Dat verzoek is ingewilligd maar we wachten nog op de uitvoering.
  Enkele leden van de BC hebben meegewerkt met pogingen van Stichting De Vaart en Aleato om burenhulp in onze wijk van de grond te krijgen. Er zijn tientallen huisbezoeken afgelegd, huis aan huis is een folder verspreid in de wijk en er is een website geopend. Het project werd grotendeels gedragen door stagiaires. Deze opzet is te licht gebleken. Het project is na enige maanden in de ijskast geplaatst in afwachting van ruimere financiële middelen voor een zwaardere professionele bezetting.
  De BC heeft regelmatig contact gehad met de gemeente, met Patrimonium en met vrijwilligers en vaklieden om het goed functioneren van de wijk te bevorderen. Er is frequent e-mail contact.
  De ervaringen met de servicelijn van de gemeente Veenendaal en de afdelingen straatverlichting en verkeer zijn ronduit teleurstellend. Al jarenlang pleiten wij regelmatig voor een eenvoudige aanpassing van een voetgangersoversteekplaats bij de brug achter het gemeentehuis. Het is tegen dovemansoren gezegd.
  Een nieuwe medewerker wijkbeheer is dit jaar aangetreden. In de vergadering van september heeft zij kennis gemaakt met de BC. Zij is voornemens regelmatig deel te nemen aan de vergaderingen van de BC.
  De gemeente heeft welgeteld twee buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst. Een druppel op een gloeiende plaat. Hun werk is niet tastbaar in de wijk.
  Met medewerkers van Patrimonium is de samenwerking goed geweest. Er is serieus doorgewerkt aan het uitvoeren van vele eerder gemaakte afspraken. Een eervolle vermelding verdient Niek de Hoog vanwege zijn deskundige inzet, voortvarendheid en humor.
  Half september is als nieuwe wijkbeheerder / huismeester aangetreden de heer Omar Teunissen, zoon van de vorige functionaris, Johan Teunissen. Wij hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking.
  De BC reageert naar instanties en naar bewoners met positieve en waarderende berichten als er goed werk door hen geleverd is.
  In september is een nieuwe manager aangetreden bij Interaktcontour (voorheen: ThuisinWonen). Maandelijks is er contact met haar om mogelijkheden te zoeken voor een beter contact met de wijk en voor kleinschalige projecten voor bewoners van locatie De Palmen Grift (mensen met niet-aangeboren hersenletsel). De nieuwe manager komt in de vergadering van januari 2010 ter kennismaking in de vergadering van de BC.

  Op 26 september, burendag, hield De Til open dag met een fototentoonstelling van Veenendaal in het verleden en een doorlopende diavoorstelling.
  Regelmatig is na de vergadering van de BC een mededelingenblad opgehangen op de borden in de negen flats van onze wijk en in buurthuis De Til. De ervaring is intussen dat deze mededelingen ook worden gelezen door bewoners.
  In oktober 2007 besloot de BC om voortaan een keer per jaar een gezellige avond te gaan houden van de buurtpreventers en de leden van de BC. Deze keer vond een buffet plaats in De Til op 14 november. De verzorging was uitstekend, maar de belangstelling was matig. Men kan zich net als de twee voorgaande jaren de vraag stellen of dit wel een aansprekende vorm is.
  In oktober heeft de BC een herziene versie van de wijkgids uitgegeven. Deze is door de buurtpreventers huis aan huis aangeboden aan alle bewoners, vergezeld van een fraaie balpen.
  In de novembervergadering kon worden medegedeeld dat vier wijkbewoners interesse hebben getoond voor een eventueel lidmaatschap van de BC. Met hen wordt nader contact gezocht door de secretaris.
  In december is door de gemeente een selectiecommissie MFA (multifunctionele accommodatie) opgezet. Deze commissie maakt een keuze uit de ontwerpen die door drie architecten zijn ingeleverd voor de gecombineerde bouw van een gymzaal en een wijkcentrum / buurthuis. Namens de BC heeft de secretaris zitting in de selectiecommissie.
  In januari/februari 2010 start een klankbordgroep voor de herstructurering van de wijk Engelenburg-Noord. Namens de BC zal in elk geval de secretaris zitting
  hebben in die werkgroep.
  De samenstelling van de BC is vanaf september 2009 als volgt:
  Voorzitter a.i.: Evert van Tellingen
  Secretaris: Gerard Gerelings
  Notulist: Marianne Haen
  Penningmeester: Siem Napjus
  Lid: Riek van Leeuwen
  Veenendaal, 18 december 2009 

   

 • Aanpak de Engelenburg

 • Vervolg aanpak Engelenburg

   Deel twee aanpak Engelenburg

 • Programma activiteiten in de Panorama

  Dit is even on hold

 • Achter de voordeur vanuit de gemeente en Patrimonium

  De gemeente Veenendaal en Patrimonium woonstichting willen samen met de bewoners het wonen in
  het JES-gebied blijvend verbeteren. De overheid heeft geld beschikbaar gesteld, waarmee we extra kunnen
  investeren in het Jan Roeckplantsoen, De Engelenburg-noord en het Schrijverspark (JES-gebied
   
© 2011-2018 JES-gebied.nl